ASFALT - september 2020

ASFALT - september 202023. september 2020

I efterårs-nummeret af ASFALT gør vi status på kommunernes og statens investeringsaktivitet på vejområdet samt fortæller om potentialet for CO2- besparelser ved anvendelse af klimavenlig asfalt.


Status for investeringsaktiviteten inden for vejområdet

Vi kan nu se, at den historiske beslutning i foråret om at afskaffe anlægsloftet i kommunerne, har medført en fremrykning af vejarbejder. I en COVID-19 tid har det været en vigtig hjælp til at holde hånden under aktiviteten og beskæftigelsen i asfaltbranchen. Asfaltindustrien kan således melde om en svagt stigende aktivitet i den først halvdel af 2020 set i forhold til året før. 

ASFALT har endvidere været i kontakt med DI – Dansk Byggeri, hvor cheføkonom Bo Sandberg understreger, at suspenderingen af anlægsloftet var meget hurtigt virkende og har været helt afgørende for, at bygge- og anlægsbranchen i 2020 ser ud til at få en blød landing snarere end den frygtede hårde landing.

Vejle hører til de kommuner som har fremrykket vejarbejder. Kajan Variyeswaran fra Vej & Park i Vejle Kommune fremhæver som konkret eksempel i den forbindelse, at man har fået fremrykket ca. 15 mio. kr. anlægsmidler fra 2021 til at gennemføre et udbud hen over sommeren.

Mens kommunerne gør en indsats, er statens investeringer i veje imidlertid på et historisk lavt niveau. Det bør der rettes op på med en ny plan for infrastrukturen.

Klimavenlig asfalt

Vejdirektoratet er i år gået i gang med at udrulle såkaldt klimavenlig asfalt på statsvejene. Klimavenlig asfalt er en helt ny asfalttype, der er specialdesignet til at nedsætte rullemodstanden mellem hjul og vejoverflade og dermed også nedbringe brændstofforbruget og CO2-udledningen fra køretøjerne. Dernæst opnås en vis støjreduktion.

Hvis Vejdirektoratet fra nu af og frem alene anvender klimavenlig asfalt i forbindelse med den almindelige belægningsvedligeholdelse vil den totale CO2- besparelse i 10-års perioden frem til 2030 være på 184.000 tons.

Foreløbig er der alene afsat midler til udlægning af klimavenlig asfalt på statsvejene i 2020. Transportminister Benny Engelbrecht udtaler i den forbindelse til ASFALT, at vi arbejder for, at der findes midler til, at Vejdirektoratet også efter 2020 kan udlægge klimavenlig asfalt.

Klimavenlig asfalt og generel god vejvedligeholdelse vil også indebære store CO2-besparelser på kommunevejene. Derfor bør vejene prioriteres og tænkes ind i de kommunale klimahandlingsplaner.

I Vejle Kommune har man allerede udført en teststrækning med klimavenlig asfalt og i Københavns Kommune ser man også på morgendagens vejbaneslidlag. Teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen påpeger bl.a., at kommunen sammen med Vejdirektoratet og Teknologisk Institut, er i gang med et projekt, der skal udvikle morgendagens robuste og støjreducerende vejbaneslidlag, som kan reducere de støjgener, som mange københavnere døjer med, og som er til fare for deres helbred.

Du kan læse mere om investeringsaktiviteten på vejområdet og klimavenlig asfalt her.

Der øvrige historier i september-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer