ETISKE RETNINGSLINJER


Med disse etiske retningslinjer markerer vi, at virksomheder i Asfaltindustrien – ud over at sikre ordentlig opgaveløsning, gode arbejdspladser og økonomisk overskud – tager medansvar for at løfte sikkerheden på de danske veje og at bidrage til grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Klima og miljø
Vi arbejder for at fremme udvikling og brug af grønne asfaltløsninger, for på den måde at bidrage til opfyldelsen af FNs klimamål. Vi anerkender principperne i EU's affaldshieraki, om at reducere mængden af affald og at reducere mængden af skadelige stoffer i affaldet. Vi arbejder på at reducere røg og støj ved asfaltfabrikker/maskiner og på, at produktion og beboelse har et godt samliv dér, hvor vi er aktive.

Fremkommelighed i trafikken
Vi arbejder for at et vejarbejde ikke alene er sikkert for vejarbejderne, men også skaber mindst mulig trængsel og ventetid for trafikanterne.

Kvalitet til tiden og forpligtelser overfor kunder
Vi påtager os kun opgaver som vi er fagligt kvalificerede til og har ressourcer til. Vi optræder loyalt og i overensstemmelse med love, regler og faglig ku-tymen overfor kunder, beboere/naboer og andre entreprenører. Vi beskriver ydelser og leverancer tydeligt og opretholder en god, saglig dialog med kunder, kolleger og underleverandører.

Arbejdsmiljø
Vi arbejder systematisk og med konkrete mål for at fremme et sikkert og sundt ar-bejdsmiljø. Vi deler viden om uheld og tilløb til uheld for at se, om der er fællesnævnere eller tendenser, som vi som branche kan sætte ind over for. Vi har fokus på – i samarbejde med vejejere og myndighe-der – at højne sikkerheden for medarbejderne ved vejarbejder.

Socialt ansvar og mangfoldighed
Vi engagerer os i samfundet og giver udsatte grupper en chance for at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. Vi tilstræber mangfoldighed i alder, køn, etnicitet samt ud-dannelses- og erhvervsmæssig baggrund.

Udvikling og uddannelse
Vi ser medarbejderne som en vigtig ressource. Vi tilbyder relevant faglig efteruddannelse til alle faggrupper og samarbejder med fagbevægelsen om at forbedre de basale fær-digheder hos ufaglærte i Asfaltskolen samt opkvalificere ufaglærte med Vejasfaltøruddsannelsen.

Overenskomster og social dumping
Vi overholder overenskomster og arbejder for at også kunder og (under)leverandører overholder disse – og for at social dumping undgås.

Konkurrence
Vi sikrer, at alle kender og overholder konkurrencereglerne, og aktive i bestyrelser, udvalg, arbejdsgrupper og netværk har gennemgået Asfaltindustrien compliancekursus.

CE-mærkning
Vi har orden i vores CE-mærkning, som sikrer fair konkurrence og at produkterne over-holder EU-lovgivningen.

Asfaltindustriens Vurderingsordning
Vi er forpligtet til at følge afgørelser i.h.t. Vurderingsordningen, der uafhængigt behandler klager over asfaltarbejder hurtigt og (kost)effektivt.

Korruption og bestikkelse
Korruption er skadeligt for samfundet og de ordentlige virksomheder, der overholder love og regler. Derfor er ingen virksomheder i Asfaltindustrien involveret i bestikkelse, karteldannelser, monopoler eller returkommission.

Overtrædelse af de etiske retningslinjer
Asfaltindustrien reagerer overfor overtrædelser af de etiske retningslinjer. Spørgsmål om sager vedr. overtrædelse af Asfaltindustriens etiske retningslinjer kan indbringes, også anonymt, for Asfaltindustrien ved henvendelse til Asfaltindustriens adm. dir. Anders Hundahl, a@asfaltindustrien.dk.

Du kan læse og downloade vores etiske retningslinjer, inkl. en uddybning af hver punkt, her.
 Medlemmer