Asfaltoverenskomsten på plads

Asfaltoverenskomsten på plads11. marts 2017

Efter hårde - men også effektive og konstruktive - forhandlinger er det nu lykkedes Asfaltindustrien og 3F at indgå forlig om en fornyelse af Asfaltoverenskomsten...


I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger har Asfaltindustrien og 3F indgået aftale om fornyelse af Asfaltoverenskomst. Den nye aftale indeholder bl.a. disse elementer:

•   Overenskomsten er 3-årig (2017-2019).

•   Mindstebetalingssatserne stiger med kr. 2,00 pr. 1. marts 2017, 2018 og 2019.*

•   Tillæg for forskudt tid og holddrift stiger med 1,6% pr. 1. marts 2017, 2018 og 2019.*

•   SH-opsparingen stiger 0,7% pr. 1. marts 2017 og 2018 og med 0,6% pr. 1. marts 2019.*

•   SH- og feriefridagsbetalingen stiger pr. 1. marts 2017 til kr. 1.100 for voksne medarbejdere.

•   Løn under sygdom mm stiger med kr. 2,00 pr. 1. marts 2017, 2018 og 2019.

•   Mere fleksibilitet om arbejdstiden med mulighed for systematisk overarbejde op til 5 timer/uge og 1 time/dag.

•   Fuld løn under forældreorlov (mod loft i dag på kr. 141 pr. time).

•   Bedre værn mod social dumping i form af fx oplysningspligt for hovedentreprenører.

•   Mere fokus på arbejdsmiljø og uddannelse.

•   Mulighed for at indgå senioraftaler med reduktion af arbejdstid 5 år før forventet folkepension.

•   Ny ret til frihed til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår (dvs. uden løn).

•   Bidraget til Udviklingsfonden stiger med kr. 0,05 pr. ydet arbejdstime pr. 1. marts 2017 og 2018.

•   Bedre rammer for tillidsrepræsentanter.

* Dvs. med virkning fra begyndelsen af lønningsugen med 1. marts 2017, 2018 og 2019.

Den nye Asfaltoverenskomst vil indgå i forligsmandens samlede mæglingsskitse, der vil blive sendt til afstemning blandt samtlige omfattede lønmodtagere. Ved OK-2014 blev afstemningsresultatet offentliggjort 15/4. Så denne gang kender vi nok også først det endelige resultat midt/sidst i april.

Hvis mæglingsforslaget bliver vedtaget, vil alle overenskomster dog typisk være gældende tilbage fra 1. marts 2017.

Hvis det ikke bliver vedtaget, vil der blive storkonflikt formentlig med start sidst i april/først i maj. En sådan storkonflikt vil typisk få lov til at løbe i 10-14 dage før regeringen griber ind.
Medlemmer