Grønt er godt

Grønt er godt19. februar 2014

Asfaltindustrien opfordrer til at andelen af genbrug øges i danske veje. Nye metoder og erfaringer fra udlandet viserr, at det i dag er muligt, at øge genbrugsprocenten markant.


Grønt er godt - også for økonomien

Den danske asfaltbranche har anvendt genbrug af opfræset asfalt i mere end 25 år. Vi genbruger meget i dag og vi bliver, sammen med stat og kommuner, bedre og bedre år for år, men der er stadig et stykke vej igen til 100 % genbrug. Derfor vil vi i industrien gerne opfordre til, at vi alle øger andelen af genbrug - i slid- såvel som bærelag. Men ikke alene gammel asfalt kan genbruges. Det kan flyveaske, gamle bildæk, fejesand og stålslagger også. Så det er med at tænke på hele paletten, når man tænker genbrug.

Men det største potentiale er nok de ca. 1 mio. tons genbrugsasfalt, som fræses op hvert år. Det er fint, at vi genbruger opfræset asfalt i bærelagene, men hvis det for alvor skal batte med genbrug, så skal vi også blive bedre til at komme fræs i slidlagene. Vi skal i den forbindelse ikke alene have de rette vejregler og de rette udbudskrav - vi skal nok også ændre holdninger og vaner. Fra ”gammel tid” har man tradition for, at man ikke brugte genbrug i slidlagene, fordi man mente, at kvaliteten så ikke blev god nok. Men sådan er det ikke i dag. Asfaltvirksomhederne er blevet meget bedre til at få ”styr på fræset” og opsortere gammel asfalt, så kvaliteten er i orden. Og erfaringer fra Tyskland viser da også, at man i f.eks. Hamborg Kommune genanvender meget mere end i Danmark uden

kvalitetsproblemer.

Og så skal vi huske, at grønt er godt for økonomien. Vi sparer dyr bitumen og skærver i mængder, hver gang vi genbruger asfalt i en vej. Derfor er det vigtigt, at kommunerne, der får opfræset en vej, sikrer, at fræset bliver håndteret rigtigt d.v.s. transporteret til nærmeste asfaltfabrik, som sikre opsortering og opbevaring for senere genbrug. Eller at det bliver genbrugt på stedet i form af remix, hvor asfaltvirksomheden i én og samme arbejdsgang opvarmer vejen, fræser op, blander og udlægger igen.

 

Vejreglerne - en enestående dansk model

I skrivende stund forhandles der overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter - det gør der, fordi vi har en særlig dansk model, hvor parterne, arbejdstager og arbejdsgiver, selv forhandler sig frem til, hvordan forholde skal være på arbejdsmarkedet. I vejbranchen har vi en lignende model - nemlig samarbejdet i Vejregelregi. Det er her, hvor regler og rammer for vej- og asfaltarbejder sættes i et tæt samarbejde mellem myndigheder, stat og kommuner, rådgivere og asfaltentreprenører. Det betyder, at vi har et super velsmut maskineri i form af et sæt regler, der er med til at sikre, at den måde, som vi arbejder på og de metoder vi bruger, er optimale set ud fra et fælles synspunkt. Nogle gange må man give sig lidt - andre gange får man lidt, når man samarbejder i vejregelregi. Det vigtige er, at alle er med og bakker op og ikke kører deres eget løb og på den måde er med til at underminere systemet. Nøjagtigt lige som på arbejdsmarkedet, hvor vi er enige om at have et system, der kan håndtre vores uenigheder. Derfor opfordrer asfaltindustrien alle til aktivt og positivt at bakke op om vejregel-samarbejdet.

 

God konference!

Den 26. og 27. februar 2014 samles branchen til den årlige Vej og Bro konference i et samarbejde mellem asfaltindustrien, kommunerne og rådgiverne. Denne gang har konferencen fokus på optimering af drift og vedligehold. Det er mit håb, at der også bliver tid til godt netværk og en god dialog om genbrug i veje. Og at samarbejdet på konferencen vil vise, at vi kan og vil arbejde sammen om nye måder at gøre tingene på - herunder nye måder at genbruge på. Med ønsket om en god konference!

 

Yderligere oplysninger:

Direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien
E-mail a@asfaltindustrien.dk / telefon 36 78 08 22 / mobil 40 43 93 70 
Medlemmer