Gyllekøretøjer

Gyllekøretøjer1. maj 2014

Gyllevogne øger vejsliddet med 34 % og skaber en reel risiko for kollaps på de svageste veje. For at undgå meget kostbare reparationer, anbefaler Asfaltindustrien kommunerne at iværksætte arbejde med sideudvidelser, forstærkninger og vigepladser


Asfaltindustrien har i dag, torsdag den 1.maj, sendt dette brev til landets 98 kommuner:

 

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34 % og skaber en reel risiko for kollaps på de svageste veje – Asfaltindustrien anbefaler sideudvidelser, forstærkninger og vigepladser.

De seneste år har konsekvenserne af sliddet på de mindste kommuneveje, hvor gyllekøretøjer ofte kører, været drøftet af forskellige parter bl.a. i medierne. Baggrunden er, at Trafikstyrelsen har givet tilladelse til at køre med 10 tons akseltryk, såfremt der anvendes lavtryksdæk med et oppumpningstryk på 3
bar. Nogle har fremført, at sliddet på vejen er stort, andre at de tungere køretøjer stort set ikke slider mere på vejene p.g.a. bredere dæk.

Derfor har Asfaltindustrien fået udarbejdet endnu en analyse af forholdene omkring ”Accelereret nedbrydning af svage belægninger under gylle-transport”, der supplerer vores analyse af 19. februar 2012 og som tager hensyn til de ting, der er kommet frem i debatten. Begge analyser og sammenfatningen heraf vedlægges. Analyserne er udarbejdet af Christian Busch, Grontmij, en af Danmarks førende rådgivervirksomheder på vejområdet. Christian Busch er chefkonsulent, lic.techn. og medlem af ”Vejregelgruppen Dimensionering af Vejbefæstelser”, der vedligeholder og opdaterer dimensioneringsvejreglen
og det tilhørende MMOPP dimensioneringsprogram.

Konklusionen er:
Sammenfattende vurderes det, at gylletransportvognenes aksler efter den aktuelle dispensation vil forøge vejsliddet med ca. 34 % for de undersøgte belægningstyper, og at der under uheldige omstændigheder vil være en reel risiko for kollaps på de tyndeste belægningstyper.

For at undgå meget kostbare reparationer efter øget slid og i værste fald kollaps af vejen, anbefaler Asfaltindustrien kommunerne at iværksætte arbejde med sideudvidelser, forstærkninger og vigepladser. Det vil dels give landbruget ordentlige arbejdsforhold og gode veje at køre på, dels være en fordel for
kommunens økonomi, for det er, alt andet lige, billigere at vedligeholde i tide end at rette op på en kollapset vej.

For en ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at hvis kommunen vælger at dispensere uden at iværksætte sådanne arbejder og dermed øger vejslid og risiko for kollaps, og hvis disse veje er omfattet af en længerevarende funktionskontrakt med en asfaltentreprenør, skal denne kompenseres for de ekstra omkostninger, som det vil medføre for at kontraktens krav opfyldes.

Læs sammenfatningen af undersøgelserne her.
Læs undersøgelserne fra 2012 her.
Læs undersøgelsen fra 2014 her.
Medlemmer