Klima

Klima10. februar 2021

Danske kommuner tager i disse år et lokalt klimalederskab på sig. Læs om, hvordan vejbelægninger og befæstede arealer bidrager til kommunernes klimamål.


Artikel af Charlotte Nyeng, formand for Kommunikationsgruppen, og Anders Hundahl, direktør, Asfaltindustrien, bragt i februar 2021-nummeret at Teknik & Miljø. Se artiklen i lay out her.

Luk øjnene og forestil dig en fossilfri kommune i 2050. Er der grønt på tage og facader? Kører biler, busser og varevogne på el og brint? Ladestandere på hvert gadehjørne? Selvkørende biler? Supercykelstier mellem byerne og cykelstier ved alle veje? Store og små droner fragter mennesker og materialer rundt? Og p-pladser, cykelstier og busholdepladser belagt med solcellepaneler, der producerer strøm?
Vi ved ikke, hvordan en fossilfri kommune vil se ud i 2050, men vi ved, at de godt 70.000 km. kommunal vej, og et enormt areal af kommunale befæstede arealer som p-pladser og legeplader, vil spille en rolle i omstillingen til nul-udledning af drivhusgasser. Vi vil i denne artikel give bud på, hvordan vejenes belægninger og befæstede arealer bidrager til klimaomstillingen.

MILJØVAREDEKLARATIONER GØR DET NU NEMT AT KØBE GRØNT
Asfaltindustrien er med i regeringens Klimapartnerskab, fordi vi ønsker at gøre en indsats for at reducere CO2-udledningen. Seneste klimalandvinding er, at vi, sammen med Vejdirektoratet, har udviklet et system for anvendelse af miljøvaredeklarationer på asfaltområdet. Deklarationerne skaber grundlag for, at man trygt og let kan stille klimakrav i sine udbud – og få sikkerhed for CO2-reduktion for pengene. Vi håber, at alle fagfolk i kommunerne tager godt imod deklarationerne, der er klar januar 2021.

ASFALTLØSNINGER
Asfaltbelægninger med højt indhold af genbrugsasfalt
På vejområdet genbruger vi gammel affræset asfalt i ny asfalt. Asfalt består af stenmateriale og bindemidlet bitumen og kan genbruges 100%. Genbrug kan anvendes på forskellige måder alt efter om den nye asfalt produceres på en traditionel asfaltfabrik eller ude på vejen. Anvendelsen af genbrugsmaterialet medfører, at der ikke anvendes ekstra mængder af nyt stenmateriale, som bliver importeret og fragtet primært fra de skandinaviske lande. I dag er asfalt med meget genbrug lige så godt eller bedre som ny asfalt, og vi opfordrer kommunerne til ikke længere at sætte grænser for genbrug i udbud som nogle desværre gør.

Klimavenligt slidlag med lav rullemodstand sparer brændstof og reducerer CO2 udslippet
Asfalt med lav rullemodstand får hjulene til at rulle lettere på vejen og nedbringer dermed den mængde energi, som busser, lastbiler og biler bruger. Dette gælder også for elbiler, som får forøget rækkevidde. Vejdirektoratet og asfaltvirksomhederne har i 2020 udlagt 156 km klimavenlig asfalt på motorveje og hovedlandeveje. Asfaltens lave rullemodstand fører til mindre CO2-udledning og luftforurening fra trafikken. Den nye type asfalt er desuden holdbar og har støjreducerende egenskaber. Vi opfordrer til, at overveje den nye type asfalt på alle store kommunale om- og indfaldsveje.

Permeable asfalt til håndtering af regnvand ved hjælp af særlige vej- og asfalttyper
Der findes forskellige former for drænende asfalt- og vejtyper, kaldet drænasfalt og drænveje. De forsinker regnvandets løb til kloaknettet, eller leder vandet helt uden om nettet, evt. til lokal nedsiv-ning. Typerne benyttes til at imødegå risikoen for opstuvning og oversvømmelser fra den klima-skabte ekstremnedbør. Vejtyperne kræver en vedligeholdelsesplan, for at sikre funktionalitet, men en tilsvarende besparelse på udvidelse af kloakkerne, kan gøre dem til en rentabel investering.

Miljøvenlig overfladebehandling
Overfladebehandling er en vejbelægningstype, som udføres ved at sprøjte et klæbemiddel direkte på den eksisterende vejoverflade. Herpå udlægges et lag sten for at give den nødvendige friktion. Der er nu udviklet både et bio-olie bindemiddel og et vandbaseret bindemiddel, og det nyeste skud på stammen er et vegetabilsk og transparent bindemiddel baseret på fornyelige ressourcer. Vi opfordrer derfor kommunerne til at efterspørge disse nye klimaløsninger. For det gælder med alle nye klimaløsninger, at en forudsætning for at de gør en forskel, er en stabil efterspørgsel og brug.


BIODIVERSITET - trække skov og grøfter ind i byen
Opsamlet regnvand kan løfte biodiversiteten i byområder. Derfor er det fordelagtigt at kombinere klimasikring i byer, herunder anvendelse af de nye drænende asfaltbelægninger, med et mål om øget biodiversitet. Det kan enten gøres ved fra start at indtænke planter, regnbede og vand i byplanlægningen eller ved at omdanne eksisterende byområder til grønne oaser. Midterrabatter, parkeringsanlæg, vægge og tage kan inddrages som en del af byens flora, der forbedrer levevilkår for planter og dyr. Asfaltindustrien tilbyder i dag en række løsninger, der omfatter biodiversitet, og vi opfordrer til, at efterspørge og bruge disse, når kommunen renovere befæstede arealer.


SOLCELLEVEJ - opsamler energi
Som regel placeres solpaneler på tage og facader – eller i større anlæg på marker. Men solenergi kan også opsamles på veje, cykelstier, stoppesteder og p-pladser. Solcellepanelerne udnytter eksisterende asfalterede flader som veje, stier og pladser, uden at gribe ind i bymiljø eller natur. Samtidig produceres energien lige dér, hvor der er brug for den til fx gadebelysning, elektricitet til boliger og virksomheder, opladning af el-cykler og -løbehjul, lysskilte og sikkerhedskameraer. Teknologien med solcelleveje er i sin vorden herhjemme, men bruges i bl.a. USA, Japan, Holland og Canada. Så hvorfor ikke blive den første kommune i Danmark med en solcellevej?
 

Vi håber, at have givet inspiration til, at kommunerne kan gøre deres udbud af anlæg og vedligeholdelse af veje og befæstede arealer endnu grønnere – og sætte endnu mere turbo på klimaomstillingen.
Medlemmer