Klimaasfalt gør byerne grønne

Klimaasfalt gør byerne grønne17. september 2019

Specialudviklet klimaasfalt på veje og pladser forhindrer oversvømmelse og viderefører samtidig regnvand til planter og træer. Kommunerne og Asfaltindustrien kan sammen løfte natur og biodiversitet i danske byer.


TEKNIK & MILJØ, 17. SEPTEMBER 2018
AF ANDERS HUNDAHL, DIREKTØR ASFALTINDUSTRIEN


Hyppige og kraftige regnskyl er blevet en del af vores klimatiske virkelighed, og det skaber store problemer med oversvømmelse af veje og kældre i danske byer. Kommunerne og asfaltindustrien har gennem de sidste 15 år gjort deres bedste for at være med til at løse problemet.Virksomheder, der producerer asfalt, har gennem forskning og innovation, ofte i tæt samarbejde med kommunerne, udviklet produkter, der forhindrer oversvømmelse i kloakker. Som en sidegevinst er der i nogle af projekterne etableret bede og græsplæner. Det viser sig nu, at der er politisk interesse for denne del af vores arbejder, der med ny og anderledes beplantning kan være med til ikke alene at modvirke de uheldige følger af skybrud men også til at forbedre biodiversiteten i byerne.


Byens gulv
Først to eksempler på hvordan byens gulv, her i form af asfalt, kan bortskaffe og muliggøre anvendelse af regnvand. Samlet omtales løsningerne som LAR - Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.
 
1) Projekt AkvaVejen i Tårnby Kommune er en permeabel vejkonstruktion, som hurtigt dræner vandet fra vejens overflade og magasinerer det i hulrum i vejens nedre konstruktion, bærelaget.
 
2) Projekt Vandvejen i Middelfart er en klimasikring af det såkaldte Kongebrokvarter. På Søndergade er overfladeprofilen af fortove og vejbaner konstrueret, sådan at vandet løber til et afløbssystem, der kobler sig på vejbede og afløbsrender i siden af vejen. Her er vandet nogle steder synligt som en del af vejens æstetik. Andre steder er vandet dækket af bænke og af plantekasser med biodiversiv beplantning, der også er med til at forsinke regnvandet.

To sider af samme sag
Med løsninger som disse kan kommuner ikke kun løse problemer med oversvømmelse, men samtidig forbedre levevilkår for eksempelvis vejtræer og grønne områder i byerne.Vand er som bekendt livsvigtig for planter og derfor en central faktor i forhold til deres vækst og dermed for byernes biodiversitet. Særligt udviklet belægning på veje, i f.eks. parkeringsanlæg og midterrabatter kan sikre, at de store mængder regn får lov at støtte udviklingen og bredden af naturligt forekommende planter og dermed større bestande af bier, sommerfugle og igen flere plantearter. Områder med biodiversiv beplantning kan ligesom bede, grønne vægge etc. tænkes ind i regnvandsløsninger. Det samme kan render, bassiner, vandhuller, vandløb og kanaler.
- Vi står i Asfaltindustrien klar til at tænke planterne endnu mere ind fra start, når vi arbejder for at udvikle nye generationer af klimaasfalt og løsninger til byens gulv, hvis der viser sig en politisk interesse herfor. Vi har en lang tradition for et frugtbart og innovativt samarbejde med kommuner", siger direktør i Asfaltndustrien, Anders Hundahl.
 
Vild natur i København og andre byer
Og nu spiller Danmarks største by ud og signalerer, at de er parate til grøn omstilling. Den 3. august offentliggjorde tre socialdemokratiske medlemmer af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune en kronik i Politiken. Her var budskabet, at byerne skal tænkes ind i den grønne fremtid, som regeringen lægger an til at sikre. For ikke alene landkommunerne skal være med her - storbyerne kan også.”På trods af vores grønne indsats i København kan vi se, at natur og biodiversitet er presset. Bierne dør, og arter forsvinder, og krisen i forhold til biodiversitet er lige så alvorlig som klimakrisen". Blandt andet sådan skriver Simon Strange, Marcus Vesterager og Jonas Bjørn Jensen. De tre politikere ønsker byerne tænkt ind i sikringen af den vilde natur og fremlægger hovedpunkterne i en detaljeret og gennemtænkt grøn naturkontrakt for København. En central forudsætning for biodiversitet er vand, påpeger kronikken.
 
Planter og bier i centrum
Fra Asfaltindustriens side, vil man ifølge direktør Anders Hundahl, gerne være med til at sætte planterne i centrum. Derfor mødes man med to af kronikørerne fra Københavns Kommune for at se på, hvordan vi bedst kan bruge hinanden.
- Vores oplæg vil være, at behovet for at klimasikre går hånd i hånd med ønsket om at sikre biodiversitet og brede bestande af blomster, planter, bier og sommerfugle også i byerne. Med helhedsløsninger, hvor alle arealer af byens gulv tænkes ind, kan en langsigtet strategi lykkes. Vores virksomheder kan arbejde med løsninger, der ikke kun klimasikrer, men også omskaber områder nær veje til bede, krat og grøftekanter. Opsamlet vand kan ledes videre til træer og anden beplantning og dermed forbedre levevilkår for insekter og øvrig ønsket fauna, siger Anders Hundahl, og tilføjer:
- Jeg ser byernes fremtid som grøn og håber på, at vi kan være med til at løfte vores lille del af den samlede store opgave. Gennem direkte samarbejde om konkrete projekter og forsøgsordninger kan vi sammen skabe den viden og løsninger, der virker.
 
"Vores oplæg vil være, at behovet for at klimasikre går hånd i hånd med ønsket om at sikre biodiversitet og brede bestande af blomster, planter, bier og sommerfugle også i byerne"
- Anders Hundahl, AsfaltindustrienMedlemmer