Klimavejen

Klimavejen23. oktober 2018

I Miljøstyrelsens projekt ”Klimavejen” er der udviklet et nyt koncept for klimatilpasset, permeabel slidlagsasfalt, som foruden en stor drænkapacitet også har gode støjreducerende egenskaber og en god holdbarhed.


De stadigt hyppigere og kraftige regnskyl, som vi oplever i Danmark, medfører en stor risiko for oversvømmelser, hvor regnen rammer. Dette gælder især i byområder, hvor de mange tætte overflader og et utilstrækkeligt kloaknet gør det svært for vandet at trække hurtigt nok væk. 

Miljøstyrelsen har fornylig udgivet projektrapporten ”Klimavejen – udvikling af støjereducerende drænasfalt til regnvandshåndtering”, der netop tager fat i denne problemstilling. Heri beskrives en multifunktionel belægning som både gør det muligt hurtigt at lede regnvandet væk fra overfladensamtidig med at den giver en tydelig reduktion af trafikstøjen.

Udviklingen af det nye koncept er sket i et tværsektorielt samarbejde mellem Teknologisk Institut, NCC Industry, Rødovre Kommune, Vejdirektoratet, Asfaltindustrien og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR.

Den særligt designede drænasfalt har ca. 25 procent hulrum, som gør, at vandet kan løbe uhindret igennem belægningen via de mange luftkanaler. For at sikre god holdbarhed er drænasfalten opbygget med et særligt stærkt bindemiddel af modificeret bitumen.

Den mest simple løsning er at udlægge drænasfalten på en eksisterende tæt belægning. Ved skybrud kan der opstuves store mængder regnvand i belægningen, som efterfølgende ledes til det eksisterende kloaknet eller nedsives. Drænasfalt-belægningen tager dermed toppen af regnvandsproblemet ved skybrud ved at fungere som et forsinkelsesbassin.   

Drænasfalten kan også udlægges på et underliggende lag af drængrus. Hermed kan der opmagasineres ekstra store mængder vand i den samlede vejopbygning inden vandet i de fleste tilfælde nedsives i undergrunden. Fordelen ved at nedsive regnvandet til undergrunden og holde det separeret fra det eksisterende kloaknet er, at man på én gang både sparer penge på ekstra regnvandsledninger og undgår at belaste det eksisterende kloaknet yderligere. 

I projektet indgår også en mindre prøvestrækning med det nye belægningskoncept. På prøvestrækningen er der opnået en reduktion af trafikstøjen på ca. 4 dB i forhold til en traditionel slidlagsasfalt.

For at modvirke, at belægningen ikke tilstoppes med tiden er det nødvendigt med jævne mellemrum at oprense belægningen med særligt udviklede spulekøretøjer.

Miljøstyrelsens projektrapport om Klimavejen kan læses her.
Medlemmer