SYN & SKØN

Grundejerforeninger og andre private købere af asfaltbelægninger har i sagens natur ofte ikke den nødvendige viden til at vurdere om den færdige asfaltbelægning lever op til alle krav og standarder. I praksis kan der derfor opstå situationer, hvor en kunde har behov for en neutral parts vurdering af det udførte asfaltarbejde.

For at imødegå dette problem - og for at tilbyde et alternativ til lange og dyre voldgifts- eller retssager - har Asfaltindustrien etableret Asfaltindustriens Vurderingsordning. Ordningen indebærer, at Asfaltindustrien efter anmodning kan udpege en af foreningens syns- og skønsmænd til at foretage en sagkyndig vurdering af et konkret asfaltarbejde.

Ordningen er møntet på private, der ikke kan forventes at have en asfaltfaglig baggrund, men alle, også kommuner og virksomheder, kan bruge ordningen.
 

Sagkyndig Vurdering

Ordningen kan for det første bruges i tilfælde, hvor en kunde ønsker at indhente en neutral vurdering for f.eks. at få en second opinion eller for at få et bedre beslutningsgrundlag for sine overvejelser om anlæggelse af en voldgifts- eller retssag. Her betaler kunden derfor selv for vurderingen, og modparten (typisk asfaltfirmaet) bliver ikke involveret.
 

Sagkyndig Afgørelse

Ordningens egentlige formål er dog at løse tvister mellem kunde og asfaltfirma på en enkel, hurtig og billig måde for sagens parter.

Hvis sagens parter er enige om det, kan Asfaltindustrien udpege en neutral opmand, der kan vurdere det pågældende asfaltarbejde og træffe afgørelse om de konkrete stridsspørgsmål. I den forbindelse skal sagens parter også aftale, hvem der skal betale for den sagkyndige afgørelse. Det kan være én af parterne, men typisk aftaler man enten at dele udgifterne eller at lade opmanden fordele dem i overensstemmelse med sagens resultat (dvs. at den part som får mest ret, skal betale mindst - og måske endda slet ingenting).

Asfaltindustriens medlemsvirksomheder er forpligtet til at følge opmandens afgørelse. Her kan du se, hvilke firmaer, der er medlem af Asfaltindustrien.
 

Hvordan...?

Hvis man ønsker en Sagkyndig Vurdering af et asfaltarbejde, skal man sende en mail til chefjurist Anders Hilbert på ah@asfaltindustrien.dk med følgende oplysninger:

1. En kort beskrivelse af de faktiske forhold i sagen (hvad er der galt?)

2. Navnet på asfaltfirmaet, der har lavet arbejdet

3. Navnet på asfaltproducenten (hvis ovennævnte firma ikke selv har en asfaltfabrik)

4. Adressen, hvor det omstridte asfaltarbejdet er lavet

5. Navn, telefon og e-mail på jeres kontaktperson

6. Endelig skal man medsende relevant materiale, som fx tilbud og alle tidligere udførte rapporter om asfaltarbejdet.

Hvis man ønsker en Sagkyndig Afgørelse, skal man - ud over ovenstående oplysninger - også oplyse:

7. Navn, telefon og e-mail på jeres modparts kontaktperson
 

Pris...?

Honorar til den sagkyndige udgør kr. 1.250 pr. time (plus nødvendige udgifter, som f.eks. udgifter til transport og aftalte undersøgelser mv.). Honoraret skal man afregne direkte med den sagkyndige. Asfaltindustrien tager ikke noget for at udpege en sagkyndig. Den endelige pris afhænger af en lang række forhold, men helt generelt ender de fleste sager typisk med en udgift på omkring kr. 5-10.000 ekskl. moms.
 


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Anders Hilbert
ah@asfaltindustrien.dk  |  61 79 77 99


Medlemmer